Regulamin Sklepu Internetowego

Wstęp


Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego oraz określa zasady wykonywania tych umów,
Prawa i obowiązki sklepu www.bike-parts-honda.pl i Konsumenta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.  Złożenie przez Konsumenta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy www.bike-parts-honda.pl prowadzony jest pod adresem www.bike-parts-honda.pl przez Motocyklowe Centrum Serwisowe Helman Piszcz Sp.J. z siedzibą w Warszawie, al. Prymasa Tysiąclecia 76H, NIP: 113-22-07-514, zwany dalej w Regulaminie Sklepem.
 2. W sprawie złożonego zamówienia Konsument może uzyskiwać informacje w godzinach pracy Sklepu (od poniedziałku do piątku od godziny 10:00 do godziny 19:00, za wyjątkiem dni ustawowo uznanych za dni wolne od pracy), pod niżej wskazanymi numerami:
  • Numery telefonów (Dział Sprzedaży Zakupów): +48 (22) 837 44 55 wew. 6;
  • Adres e-mail do korespondencji w sprawie sprzedaży/reklamacji/odstąpienia od umowy: kontakt@bike-parts-honda.pl;
  • Adres strony internetowej Sklepu: www.bike-parts-honda.pl.
 3. Sklep internetowy www.bike-parts-honda.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.bike-parts-honda.pl na odpowiednim formularzu zamówień.
 5. Najpóźniej w dacie dostarczenia towaru lub rozpoczęcia świadczenia usługi, Sklep potwierdzi zawarcie Umowy na odległość na trwałym nośniku (jako podstawowy trwały nośnik będzie traktowana poczta elektroniczna lub dokument w wersji papierowej). Potwierdzenie dodatkowo zawierać będzie istotne informacje zawarte w Regulaminie Sklepu oraz informację o wyrażeniu przez Konsumenta zgody na otrzymywanie treści cyfrowych.
 6. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi 48 godzin (bez sobót i niedziel), jednak w szczególnych przypadkach może zostać wydłużony. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty, do chwili wysłania zamówienia.
 7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Konsument jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 9. Za zamówione towary Konsument płaci przelewem bankowym na konto Sklepu, za pomocą platform oferujących szybkie płatności internetowe.
 10. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Faktura VAT lub paragon wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Konsumenta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Konsument otrzymuje podpisany przez Sklep oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy Konsument będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego, jako przedsiębiorcę.
 11. Konsument może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu otrzymania ze Sklepu potwierdzenia zawarcia umowy.
 12. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Konsumenta zamówienia.
 13. W krajach, w których przesyłki objęte są opłatą celną, koszt opłaty ponosi Konsument. W takich przypadkach termin wysłania przesyłki jest dłuższy o 24 godziny.
 14. Procedura przesłania należności transakcji oraz weryfikacji Sklepu jest realizowana przez Kupującego.
 15. Dostawa towaru odbywa się w określony w zamówieniu sposób. Przesyłki dostarcza: DHL Parcel Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 2 02-823 Warszawa Poland Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, numer 0000631916
 16. Dokładne koszty zamówionego towaru oraz realizowanej wysyłki są podawane Konsumentowi w sposób jasny i widoczny na formularzu zamówienia, bezpośrednio przed momentem złożenia przez Konsumenta zamówienia.
 17. Konsument jest zobowiązany potwierdzić przed momentem zatwierdzenia zamówienia na stronie internetowej, że jego zakup jest związany z obowiązkiem zapłaty kosztów zatwierdzonego zamówienia. Przedmiotowe potwierdzenie następuję poprzez zaznaczenie przez Konsumenta na formularzu zamówienia osobnej zakładki o treści: "ZAMóWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY".
 18. Umowa sprzedaży na odległość pomiędzy Sklepem a Konsumentem zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Sklep zamówienia złożonego przez Konsumenta. Przedmiotem umowy jest sprzedaż towaru wymienionego w zamówieniu.

Warunki wysyłki

 1. Całkowity koszt zamówienia obejmuje wartość zamówionych produktów i opłatę za dostarczenie zamówionych produktów Konsumentowi. Koszt zamówienia ponosi Konsument. Informacja dotycząca całkowitych kosztów zamówienia oraz terminu zapłaty podawana jest Konsumentowi przed złożeniem przez niego zamówienia. W przypadku braku odmiennych zastrzeżeń, termin zapłaty za zamówiony towar wynosi 7 dni roboczych od daty złożenia przez Konsumenta zamówienia. W przypadku braku płatności w tym terminie, Sklep anuluje złożone zamówienie przesyłając niezwłocznie informację Konsumentowi.
 2. Przesyłki dostarcza firma kurierska DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Osmańskiej 2, na adres wskazany przez Konsumenta w zamówieniu.
 3. Odbiorca w krajach poza Unią Europejską może być zobowiązany do zapłacenia cła. Wysokość opłaty celnej określona jest na podstawie wewnętrznych przepisów każdego kraju.
 4. Konsument ma możliwość śledzenia swojego zamówienia na stronie www kuriera.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia i jego weryfikacji w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do wiarygodności wypełnionego formularza zamówienia lub złożonego zamówienia.

Warunki odstąpienia od umowy

 1. Konsument może odstąpić od zawartej ze Sklepem Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów w ciągu 14 dni od daty odebrania zamówienia. Dodatkowo wraz z potwierdzeniem przez Sklep zawarcia umowy, Konsument otrzymuje możliwy do pobrania wzór formularza odstąpienia od Umowy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy konsument może złożyć pisemnie na adres Sklepu wskazany w "POSTANOWIENIA OGÓLNE" ust. 1 Regulaminu lub drogą elektroniczną, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu na adres Sklepu: kontakt@bike-parts-honda.pl
 3. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sklep prześle niezwłocznie Konsumentowi za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, Sklep zwróci Konsumentowi kwotę równą cenie towaru łącznie z najniższym kosztem wysyłki dostępnym w Serwisie towaru do Konsumenta. Zwrot nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Płatności zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Konsumenta, po otrzymaniu towaru przez Sklep. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności.
 5. W przypadku zwrotu rzeczy na skutek odstąpienia od umowy, Konsument poniesie bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar do Sklepu, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Dla zachowania terminu zwrotu towaru przez Konsumenta wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 7. Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym, co oznacza, że towar nie może zawierać żadnych zniszczeń lub uszkodzeń. Towar powinien zostać zwrócony łącznie z opakowaniem. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną fakturą VAT lub paragonem. Jeśli doszło do zmniejszenia wartości towaru w wyniku korzystania z niego w sposób przekraczający konieczny do stwierdzenia właściwości towaru, jego cech i funkcjonowania, Konsument poniesie proporcjonalne koszty zmniejszenia wartości towaru.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku sprzedaży towaru ulegającemu szybkiemu zepsuciu, lub mającemu krótki termin przydatności do użycia, a także w odniesieniu do towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu towaru.

Reklamacje

 1. Sklep zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar Konsumentowi w stanie wolnym od wad. Na dostarczony Konsumentowi towar, Sklep udziela rękojmi w myśl przepisów ustawy Kodeks cywilny na okres 24 miesięcy licząc od dnia wydania towaru Konsumentowi.
 2. Rękojmia nie obowiązuje, gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sklep nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania towaru. Nie obowiązuje również w przypadku, gdy zakup został dokonany przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą i została wystawiona wystawiona faktura Vat na te działalność.
 3. W ramach uprawnień z rękojmi, Konsument uprawniony jest do żądania:  
  • Wymiany towaru lub usunięcia wady; Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep;
  • Obniżenia ceny ze wskazaniem kwoty, o którą ma nastąpić obniżenie lub odstąpić od umowy; uprawnienie takie nie przysługuje, jeżeli Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna.
 4. Jeżeli podczas eksploatacji towaru Konsument znajdzie w nim wady powinien skontaktować się z Działem Częsci pod numerem telefonu: +48(22) 837 44 55 wew. 4.
 5. Jeżeli po otrzymaniu towaru Konsument znajdzie w nim wady lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go na adres: Motocyklowe Centrum Serwisowe Helman Piszcz Sp.J. al. Prymasa Tysiąclecia 76H, 01-424 Warszawa , Polska. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (fakturę lub paragon) wraz z krótkim opisem uszkodzenia towaru. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W tym terminie Konsument zostanie poinformowany o sposobie rozwiązania zgłoszenia reklamacyjnego. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na wolny od wad, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Po rozpatrzeniu reklamacji towar odsyłany jest na koszt Sklepu.

Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym przechowywane i przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Konsumenta zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zmianami). Formularz rejestracyjny zawiera dane pozwalające na określenie tożsamości użytkownika, czyli dane osobowe i teleadresowe. Obowiązkowe jest jednak wypełnienie tylko niektórych jego części, zawierających dane wymagane przy zawarciu transakcji wynikających z prawa cywilnego i traktujące o umowie sprzedaży. Każdy Konsument, który wypełnił formularz rejestracyjny ma możliwość stałego dostępu do danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji bądź też ich usunięcia. Sklep nie przekazuje, nie odsprzedaje, oraz nie użycza zgromadzonych danych osobowych swoich klientów innym osobom lub instytucjom.
 2. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy regulowane są w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz.827) oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2014.121 ze zm.).
 3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 4. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd według właściwości ogólnej.
 5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów lub pomyłek w publikowanych przez Sklep informacjach prosimy o przesłanie informacji o dostrzeżonych nieprawidłowościach na adres e-mail: kontakt@bike-parts-honda.pl.


Ostatnia aktualizacja: 3 marca 2023.